طراحی سایت
شرح وظایف مدیریت ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات

۱. مطالعه و بررسي در خصوص چگونگي اجراي قوانين و مقررات و بررسي شكايات كاركنان و رسيدگي به تخلفات اداري .
۲. نظارت بر رعايت قوانين و مقررات و دستورالعملهاي صادره.
۳. رسيدگي و تحقيق درباره پرونده تخلفاتي كه ضمن اجراي فعاليتهاي فني شهرسازي، اداري، مالي و نظاير آن از طرف كاركنان شهرداري و يا اشخاص ديگر صورت مي‌گيرد و تعيين و تشخيص نوع تخلف و حدود مسئوليت آن و تهيه‏ی گزارش ضمن اظهار نظر صريح براي اتخاذ تصميم از طرف مقامات ذيصلاح. .
۴. رسيدگي و بازديد از فعاليتهاي حوزه‏هاي مختلف شهرداري، معاونت‏ها ، مناطق و سازمانهاي وابسته و كنترل عملكردها و نارساييها.
۵. رسيدگي و پيگيري شكايات اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي و تلاش در احراز صحت يا سقم آنها تا اخذ نتيجه نهايي و پاسخگوئي مربوط.
۶. شركت در جلسات و كميسيونهاي مختلف شهرداري و سازمانهاي وابسته و هر نوع جلسه يا كميسيوني كه بنا به تشخيص شهردار، حضور نماينده‏ی بازرسي در آن ضروري باشد.
۷. تدوين و اجراي فرايندهايي در جهت ارزيابي عملكرد كاركنان حوزه شهرداري و سازمانهاي وابسته.
۸. ارائه‏ی پيشنهاد در زمينه افزايش كيفي كار به منظور انتقال روشهاي بهينه به واحدهاي شهرداري ، مناطق و سازمانها.
۹. پاسخگويي حضوري و تلفنيِ مراجعين و  راهنمايي آنان به واحدهاي ذيربط يا رفع مشكلات احتمالي در حدود اختيارات تفويضي.
۱۰. نظارت بر پيگيري‌هاي لازم در مورد بازرسي‌هاي بعمل آمده و اعلام نتايج حاصله به مقام شهردار و در صورت لزوم به شاكي.
۱۱. نظارت بر انجام اقدامات و پيگيري‌هاي لازم جهت احقاق حق شاكي در صورت صحت، يا رد موارد شكايت پس از حصول اطمينان.